KONKURS FOTOGRAFICZNY GMINA RYBNO W OBIEKTYWIE „WIOSNA W GMINIE RYBNO”

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin poniżej.foto
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
GMINA RYBNO W OBIEKTYWIE
„WIOSNA W GMINIE RYBNO”

1. Postanowienia ogólne
a. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno Gminy Rybno w wiosennej scenerii. Prace powinny w sposób niekonwencjonalny ukazywać piękno oraz oddawać klimat
i nastrój wiosny.
b. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie we współpracy z Serwisem Informacyjnym Syla.
2. Cele konkursu
– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
– ukazanie piękna naszej gminy
– wyrabianie poczucia estetyki
– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii
– popularyzacja działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy z zakresu rożnych technik fotograficznych
3. Uczestnicy konkursu
a. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na wiek, która zajmuje się fotografią amatorsko. Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami
i sprzętem fotograficznym.
4. Zasady udziału w konkursie
a. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
b. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać bądź przynieść osobiście pojedyncze fotografie lub cykl fotografii (nieprzekraczający 3 fotografii).
c. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
d. Fotografie należy dostarczyć w formacie co najmniej 13x18cm.
W przypadku drukowania w warunkach domowych zdjęcia muszą być wydrukowane
na papierze fotograficznym!!!.
e. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie oświadczenia następującej treści:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Gmina Rybno w obiektywie” i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
Punkt 4 wypełniają rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.
4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) …………………………………………… w konkursie i akceptuję powyższe punkty oświadczenia.
Data: Podpis:

f. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy
(z załączonym zdjęciem pracy). Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
5.Miejsce i termin dostarczania prac
a. Fotografie należy dostarczyć osobiście, mailowo (sis_rybno@op.pl ,gbp.rybno@wp.pL) bądź przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie, ul. Wyzwolenia10, 13-220 Rybno,
w kopertach z napisem KONKURS FOTOGRAFICZNY. Istnieje możliwość dostarczenia zdjęć
w wersji cyfrowej na nośniku elektronicznym.
b. Każe zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób:
– imię i nazwisko autora zdjęcia,
– wiek autora,
– adres, tel. kontaktowy
c. Termin składania prac upływa z dniem 31 maja 2017 r.
d. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 czerwca 2017 r. o godz. 16 w siedzibie GBP w Rybnie.
6. Jury
a. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
b. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się.
Kryteria oceny:
Jury zwracać będzie szczególna uwagę na:
– kompozycję zdjęcia
– oryginalne ujęcie tematu konkursu :Wiosna w Gminie Rybno
7. Prawa autorskie
a. przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
b. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacenia honorariów autorskich.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora
oraz w wydawnictwach informacyjno – promocyjnych GBP w Rybnie i Urzędu Gminy Rybno.
8. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
b. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
c. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.