W ramach DNI RYBNA 2022 odbędzie się KONKURS WOKALNO-INSTRUMENTALNY

 

REGULAMIN KONKURSU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO MUZYCZNE ŚWIĘTO W GMINIE RYBNO

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie i Urząd Gminy Rybno

  1. CELE KONKURSU

a/ prezentacja, popularyzacja różnych interpretacji utworów wokalnych i instrumentalnych

b/ umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców

c/ umożliwienie zaprezentowania własnych kompozycji

d/ nabywanie doświadczeń podczas występów

e/ promocja utalentowanych wykonawców

  1. UCZESTNICY KONKURSU

Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Rybno i okolic.

Wokaliści (śpiew a capella, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym)

Instrumentaliści (gra solo, z akompaniamentem, z podkładem muzycznym)

DJe-( miksowane utwory muzyczne)

Zespoły muzyczne ( z akompaniamentem, z podkładem muzycznym)

Osoby biorące udział w konkursie będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych :

– I – od 8 do 14 lat

– II – od 15 lat i dorośli

Uczestnicy wykonują jeden wybrany utwór muzyczny w dowolnej tematyce; utwór może być

znany lub specjalnie skomponowany, czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Dodatkowym atutem jest tematyka utworu związana z regionem Warmii i Mazur.

  1. KWALIFIKACJE

a/ warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w konkursie jest dostarczenie na nośniku nagrania filmu wideo z wykonaniem utworu oraz danych (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, adres mailowy, tytuł utworu) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie , ul. Wyzwolenia 90 a 13-220 Rybno

lub za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych na email gbp.rybno@wp.pl

b/ termin nadsyłania zgłoszeń do 03.08.2022 roku włącznie.

c/ o zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora

pocztą e-mail, bądź telefonicznie.

d/ na konkurs należy przesłać film wideo z wykonaniem utworu „na żywo” bez jakiegokolwiek

montażu czy obróbki w możliwie jak najlepszej jakości.

e/ każdy wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednego utworu.

f/ organizatorzy zaproszą wyłonionych laureatów do występu podczas Muzycznego Święta w Gminie Rybno

g/ Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych materiałów.

h/ Organizator może zwrócić się z prośbą do uczestnika o dodatkowe informacje.

  1. OCENA WYKONAWCÓW

a/ poziom artystyczny oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora

b/ kryteria oceny:

– umiejętności wokalne/instrumentalne ( intonacja, poczucie rytmu )

– dobór repertuaru i aranżacja,

– interpretacja prezentowanych utworów, zachowanie sceniczne,

– tekst i muzyka (w przypadku nowych, własnych kompozycji),

– ogólny wyraz artystyczny, jakość nagrania.

c/ Jury może przekwalifikować uczestnika do innej kategorii.

d/ werdykty Jury zostaną zawarte w protokole przeglądu i nie podlegają odwołaniu.

e/ Organizator może wytypować wybranych uczestników do występów podczas innych

organizowanych przez siebie wydarzeń.

  1. NAGRODY

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

  1. UWAGI ORGANIZACYJNE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie

a/ poprzez przystąpienie do uczestnictwa w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania przez

na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

b/ uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na: filmowanie, fotografowanie,

nagranie, przetwarzanie, odtwarzanie, odtwarzanie publiczne w tym utrwalanie, wydawanie na

wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym prezentowanych utworów oraz koncertów,

publikację przesłanego materiału wideo w serwisach społecznościowych, stronach

internetowych, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wykorzystanie ich

i wizerunku do celów statutowych Organizatora

c/ uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu oświadcza, że zapoznał się z klauzulą

informacyjną RODO

d/ uczestnik nie może dochodzić jakichkolwiek roszczeń od organizatora z tytułu praw

autorskich

e/ sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator

f/ Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność

i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

g/ Organizator może zmienić terminy poszczególnych etapów lub odwołać konkurs bez podania

przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 23 696 64 67 – Biblioteka

  

 

 

DKK

Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się w czwartek 28 lipca o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Omówimy książkę pt. „Grunt pod nogami”.

 

Rajd rowerowy im. Magdaleny Mortęskiej

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w RAJDZIE ROWEROWYM IM. MAGDALENY MORTĘSKIEJ, który odbędzie się
w niedzielę 31 lipca. Start o godz. 13:00 z parkingu przy kościele w Rybnie. Meta przy Pałacu Mortęgi.
Zapisy do piątku w bibliotece w Rybnie!!!
Organizatorami rajdu są Parafia pw. NSPJ w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie oraz Pałac Mortęgi Hotel & Spa Mazury.
Regulamin:
1.Celem rajdu jest poznanie działalności Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej, poznanie walorów turystycznych Ziemi Lubawskiej oraz promowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Organizatorem jest Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie oraz Pałac Martęgi Hotel & SPA Mazury.
Osoba do kontaktu: Michał Kłosowski- tel. 603525286 Jarosław Rolkowski- tel. 507140280
3. Termin rajdu: 31 lipca 2022r. godzina 13.00. zbiórka na parkingu przy kościele w Rybnie. Po krótkiej prelekcji na temat Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej i ustaleniu zasad uczestnicy przejadą trasę około 20 km – zgodnie z ustalonymi znakami (Rybno – Jeglia – Hartowiec – Grodziczno – Linowiec – Mortęgi). Po przerwie, dla uczestników, którzy nie będą mieli siły wrócić do Rybna będzie zorganizowany transport. Reszta uczestników wraca do miejsca startu tą samą drogą.
4. Zapisy na rajd w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie do piątku (29.07.2022r.)
5. Rajd ma charakter indywidulany, uczestnicy nie powinni jechać grupowo- wyjątkiem są dzieci z opiekunami.
6.Uczestnikiem Rajdu Rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział.
7. W Rajdzie mogą brać udział:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby niepełnoletnie w wieku do 15 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna,
c) osoby niepełnoletnie od 16 lat mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym pod warunkiem, że rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w Rajdzie.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowują się decyzjom Organizatora Rajdu.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
2. Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
3. Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu uczestnicy wykonują we własnym zakresie a inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie Rowerowym.
2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu.
3. Organizator zapewnia miejsca postojowe na punktach i na miejscu zakończenia Rajdu dla zgłoszonych osób.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
2. Zaleca się, aby uczestnik Rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe, kamizelkę odblaskową oraz ubranie dostosowane do aury pogodowej.
3. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu z Rajdu.
4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
5. Każdy uczestnik Rajdu przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zgłaszając się do udziału akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
8. Liczba uczestników jest ograniczona.