SPOTKANIE Z BRACTWEM RYCERSKIM

Zapraszamy na spotkanie z BRACTWEM RYCERSKIM, które odbędzie się w niedzielę 19 lipca 2020 roku o godz. 17:00 na placu przy ul. Sportowej ( posesja Państwa Malinowskich ). W programie pokazy walk rycerskich.

Regulamin imprezy plenerowej pt. „Spotkanie z Bractwem Rycerskim”

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy pt. „Spotkanie z Bractwem Rycerskim.” (zwanym dalej „Imprezą”) na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. placu na posesji P. Malinowskich (zwanym dalej „Terenem Imprezy”) w dniu 19.07.2020 r. od godz.17.00.
2. Impreza organizowana jest przez Gminą Bibliotekę Publiczna w Rybnie (zwaną dalej Organizatorem).
3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) zobowiązana jest zachować szczególną ostrożność związaną z bezpieczeństwem swoim
i innych uczestników w związku z pandemią Covid-19.
4. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
5. Udział widzów w wydarzeniu/imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:
a. zakrywania ust i nosa przez widzów
b. zachowania dystansu min. 1,5 metra. (1 os./5m kw.)
c. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.
6. Dopuszczalna liczba uczestników imprezy wynosi nie więcej niż 150 osób.
7. Oczekiwanie na wejście powinno odbywać się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
8. Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy/wydarzenia przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy jest obowiązkowa.
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę na czas nieokreślony. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach.
11. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić to do Służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
12. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących Służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
13. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbom porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.
14. Uczestnik Imprezy bierze w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
16. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.