UWAGA! Regulamin imprezy integracyjno-rozrywkowej „Sylwester 2019/2020”

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy „Sylwester 2019/2020” (zwana dalej „Imprezą”) na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. placu targowym w centrum Rybna (zwanym dalej „Terenem Imprezy”) w dniu 31.12.2019 r.od godz.23.00 do godziny 01.00 w dniu 01.01.2029 r.
 2. Impreza organizowana jest przez Gminą Bibliotekę Publiczna w Rybnie (zwany dalej Organizatorem).
 3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać poniższych postanowień niniejszego regulaminu (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”).
 4. Organizator Imprezy wykonując postanowienia Regulaminu Imprezy oraz regulaminu terenu, działa poprzez służby porządkowe SOEM i służby Ochotniczej Straży Pożarnej (zwane dalej: „Służbami porządkowymi”),której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.
 5. Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić Teren Imprezy.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym Regulaminem Imprezy również regulaminu terenu imprezy, który jest dostępny na stronie biblioteki i w widocznych miejscach na Terenie Imprezy.
 7. Wstęp na Imprezę jest nieodpłatny.
 8. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące: a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, b) materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  d) profesjonalnego sprzętu służącego do rejestrowania dźwięku lub obrazu, e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
 9. Zabrania się odpalania petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie imprezy! Spożywanie alkoholu możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy. 11. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i służb porządkowych.
 11. Służby porządkowe organizatora Imprezy mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.8, c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym, zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 13,
 12. Służby porządkowe organizatora Imprezy są uprawnione do: a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt. 8, c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.
 13. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną. Uczestnictwo w Imprezie osoby nie mającej ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osobę, która sprawuje nad nią opiekę prawną.
 14. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę na czas nieokreślony. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmian w jej przebiegu bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy.
 16. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić to do Służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
 17. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących Służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
 18. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.
 19. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 20. Uczestnik Imprezy bierze w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 22. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.