KONKURS WIELKANOCNY!!!

konkurs wielkanocny

Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu
Wielkanocnego na „pisankę wielkanocną”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
ul. Wyzwolenia 10, 13-220 Rybno
tel. 696 64 67
e-mail: gbp.rybno@wp.pl
www.biblioteka.gminarybno.pl
www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Rybnie

2. Cele Konkursu
– Pogłębienie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych
– Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwój umiejętności manualnych i plastycznych.
– Możliwości prezentacji własnej pracy.

3. Warunki Konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rybno.
– Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, miejscowość.
– Uczestnik może dostarczyć na konkurs 1 pracę, (określoną w regulaminie)
wykonaną dowolną techniką.
– Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u organizatora na czas trwania wystawy
pokonkursowej.
– Nie mogą być zgłaszane prace oceniane w przeszłości oddane do konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć prac oraz danych
osobowych i wizerunku do publikacji.

4. Terminy
– Prace należy składać do dnia 04.04.2017r.. do godz. 18.00 w Gminnej Bibliotece
Publicznej.
– Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się
dnia 06.04.2017r. o godz. 16:00.
– Laureaci konkursu o jego wyniku zostaną poinformowani.
– GBP zastrzega sobie możliwość zatrzymania prac do celów wystawienniczych.
– Prace należy odebrać do dnia 21.04.2017r.
5. Ocena i nagrody
– Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
– staranność wykonania,
– wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość,
– stopień trudności wykonania.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE